1. Üldtingimused
1.1 Üldtingimustega reguleeritakse kaupade ostu sooritamise korra ning Ostja (edaspidi Klient) ja Astreelia OÜ Reg nr. 11304358 (edaspidi Müüja) vahelisi õigussuhteid. Üldtingimused on kohaldatavad juhul, kui Klient vormistab ostu läbi internetipoe www.astreelia.ee
1.2 Lisaks üldtingimustele, Kliendi ja Müüja suhted on reguleeritud Müüja poolt määratud hindade alusel ja on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluses määratud üldnõuete ja normidega.
1.3 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi, pakutava kauba sortimenti ja hinda. Kõik muutused jõustuvad nende avaldamise hetkest Müüja koduleheküljel internetis aadressil www.astreelia.ee Tellimustele, mis olid esitatud enne muutuste jõustumist, rakendatakse tellimuse vormistamise hetkel kehtivad tingimused.

2. Hinnad
2.1 Veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu ning ei sisalda transpordikulusid.
Transpordihindadega võib lähemalt tutvuda menüüs Kohaletoimetamine.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1 Klient valib endale sobiva kauba ja loob oma Ostukorvi vajutades lingile ”Lisa korvi”.
3.2 Menüüs ”Tellimuse vormistamine” palume märkida vajalikud andmed ning vajutada ”Tellimuse kinnitus”, seejärel tellimuseinfo saadetakse meiliaadressile, mis on Kliendi poolt eelnevalt märgitud.
3.3 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

4. Tasumine
4.1 Pärast ”Tellimuse kinnitamine” lingi vajutamist saadetakse tellimuse info ja Müüja rekvisiidid eelnevalt Kliendi poolt tellimuses märgitud e-maili aadressile.
4.2 Kliendile saadetakse arve tema e-maili aadressile. Klient saab arvet tasuda pangalinkide abil.
4.3 Tellimus läheb töösse, kui selle eest on tasutud  100% arve summast.
4.4 Juhul, kui tellimuse eest ei ole tasutud 1 tööpäeva jooksul alates arve esitamisest, annulleeritakse tellimus automaatselt.

5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1 Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Astreelia OÜ tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
5.2 Veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
5.3 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Astreelia OÜ koheselt enne kauba kohaletoomist.
5.4 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Astreelia OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
5.5 Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

6. Tellimuse annulleerimine ja kauba tagastamine
6.1 Peale makse tasumist on Kliendil õigus tellimus annulleerida, saates Müüja e-mailile info@astreelia.ee kirja, kus on märgitud Kliendi arveldusarve ja tellimuse number. Ettemaks tagastatakse Kliendi arveldusarvele 7 kalendripäeva jooksul, alates annulleerimiskirja saamisest.
6.2 Juhul, kui e-poest tellitud kaup ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, tingimusel et kaupa ei ole kasutatud ja see tagastatakse originaalpakendis. Raha tagasimaksmine toimub pangaülekandega, 7 kalendripäeva jooksul alates kauba tagastamisest. Juhul, kui kaup tagastatakse käesolevas punktis kirjeldatud põhjustel, siis kauba tagastamisega seotud transpordikulud hüvitab Klient mitte rohkem kui 10 euro ulatuses.
6.3 Müüja kannab kauba tagastamisega seotud transpordikulud juhul, kui praaki ei olnud võimalik tuvastada pakendi esmase visuaalse ülevaatuse käigus, vaid alles pärast pakendi avamist, samuti juhul, kui kaup oli kahjustatud transportimise käigus, või kui kaup ei vasta Kliendi poolt tellitule.
6.4 Müüja jätab endale õiguse tagastatud kauba mitte vastu võtta punktides 6.1 ja 6.2 märgitud tingimustel, juhul kui kaup oli valmistatud eritellimusel või eriprojektiga ning selle vastavus Kliendi soovidele oli kinnitatud tellimuse vormistamise ajal.
6.5 Müüjal on õigus kauba hind ümber arvestada juhul, kui kaup oli kahjustatud Kliendi poolt mitteotstarbelise või väära ekspluateerimise käigus. Juhul, kui Klient ei ole hinna ümberarvestamisega nõus, on tal õigus kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

7. Garantii ja nõuetele mittevastava kauba tagastus
7.1 Kliendil on õigus esitada Müüjale kaebus 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise hetkest juhul, kui kaubal oli puudus/praak juba ostu-müügi vormistamise hetkel, kuigi oli avastatud hiljem.
Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et ühe aasta jooksul alates asja ostjale üleandmisest ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. (VÕS § 218) (22). [RT I, 24.11.2021, 1 – jõust. 01.01.2022]
Esimesel aastal peab müüja tõestama, et tegemist ei ole tootmispraagiga.
Järgmise 1 aasta peab tõestama klient, et tegemist on tootmispraagiga.
E-posti teel saadetud arve on garantiikviitungiks kauba eest.
7.2 Kui tootes on tootmisviga, on tarbijal õigus nõuda toote parandamist või kui parandamine ei ole tõhus, siis toote asendamist.
Kui toodet saab parandada, ei ole tarbijal õigust nõuda selle asendamist, sest see ei oleks müüja jaoks mõistlik kulu.
Tarbijal on õigus nõuda raha tagastamist ainult juhul, kui asendamine ei ole mõistliku aja jooksul võimalik (VÕS § 222 lõike 1 punkt 11).
7.3 Defekti avastamisel on Klient kohustatud sellest Müüjat teavitama e-maili teel. Koos avaldusega on vajalik esitada fotod, kus Kauba defekt(id) on selgelt nähtav(ad).
Mööbli kokkupanemisel peab järgima tootja kokkupanemise juhendit.

7.4 Astreelia OÜ ei vastuta:
Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
Astreelia OÜ ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu.
Omandatud mehaanilised kahjustused ei ole tootmisdefektid ega kuulu garantiiteeninduse alla!

8. Poolte vastutus ja Vääramatu jõud (Force Majeure)
8.1 Müüja on vastutav Kliendi ees ja Klient on vastutav Müüja ees tulenevalt Üldtingimuste rikkumiste juhtudest mahus, mis on Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktide poolt määratud.
8.2 Pooled on vabastatud vastutusest, juhul kui nad ei ole võimelised täitma enda peale võetud kohustusi vastavalt Üldtingimustele asjaolude tõttu, mis on loetud vääramatuks jõuks, nimelt: loodusõnnetused, epideemiad, plahvatused, tulekahjud ja muud erakorralised juhud.
8.3 Moraalset kahju, mis võib Kliendi arvamusel tekkida kauba tarnimise hilinemisel, antud Üldtingimuste raames Müüja ei hüvita.

9. Muud tingimused
9.1 Müüja kohustub mitte avaldada Kliendi isikuandmed kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
9.2 Müüjal on õigus teavitada Klienti uutest teenustest, reklaamikampaaniatest ja sooduspakkumistest. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist andmebaasist teavitades sellest Müüjat e-maili teel.
9.3 Üldtingimuste nõuete täitmise käigus tekkinud vaidlused püütakse lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimiste käigus kokkulepet ei saavutata, on Pooltel õigus lahendada vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korras.